Press Releases

Abelco Investment Group AB (publ) fullföljer planerad tilläggsinvestering i Green Ideas AS

 

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat att fullfölja bolagets rätt att tilläggsinvestera i Green Ideas AS genom förvärv av 6 miljoner aktier vilka betalas genom kvittning och utfärdande av nya aktier i Abelco.

 

Abelco Investment Group AB (publ) ingick avtal den 13 april 2018 med norska Green Ideas AS (”GIAS”) om strukturerat stöd inför bolagets planerade etablering i Sverige med efterföljande börsnotering som målsättning. Abelco och GIAS har sedan dess etablerat Green Ideas Group AB (publ) (”GIAB”) som förberetts för kommande apport av samtliga aktier i GIAS, varvid GIAB blir moderbolag med 100% av aktierna i GIAS. Som ett led i processen har styrelsen för Abelco valt att fullfölja sin rätt att tilläggsinvestera i GIAS inför nämnda apport, vilket i slutändan syftar till att ge Abelco ett ägande i GIAB om drygt 25%.

 

Transaktionen i korthet:

 

Antal aktier som förvärvas 6 000 000 st

 

Pris per aktie i GIAS 0,275 SEK (0,25 NOK x växelkurs om 1,10 SEK/1,00 NOK)

 

Köpeskilling 1 650 000 SEK

 

Antal aktier i Abelco som erläggs såsom köpeskilling 16 500 000 st*

 

Utspädningseffekt för Abelcos aktieägare 3,2%

 

(* Beräknat genom volymvägd snittkurs i Abelco senaste 10 handelsdagar (2 oktober – 15 oktober 2018) om 0,08 kr multiplicerat med överenskommen premie om 25%, totalt 0,10 kr, dividerat med avtalad köpeskilling om 1 650 000 kr = 16 500 000 aktier).

 

”Abelco har arbetat nära ledningen i GIAS och imponerats av deras målstyrda process. Att vi nu väljer att tilläggsinvestera och därmed öka vårt ägande i det nya moderbolaget ska ses mot bakgrund av det intresse vi ser i GIABs framtidsmöjligheter och möjliga marknadsposition. Det ska bli spännande och jag ser väldigt mycket fram emot att bidra till bolagets nästa steg i sin utveckling enligt gällande strategi.” säger Sven Hattenhauer, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

 

Under sommaren genomfördes en sänkning av Abelcos aktiekapital i syfte att skapa bättre balans mellan bundet respektive fritt eget kapital. I samband med denna sänkning gjordes ingen harmonisering mellan gränserna avseende aktiekapital och antal aktier i bolaget.

 

Transaktionen kring Green Ideas gör att Abelcos aktiekapital tangerar sig sin nuvarande övre gräns enligt gällande bolagsordning. Därför har bolaget för avsikt att kalla till extra bolagsstämma för beslut om förnyade och harmoniserande kapitalgränser, i syfte att skapa utrymme för framtida inlösen nuvarande teckningsoptioner av TO1 samt Abelcos fortsatta investerings- och expansionsmålsättningar.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Sven Hattenhauer, VD Abelco Investment Group AB (publ)

 

Telefon: +46 (0)72 303 71 00

 

E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

 

Geir Langeland, VD Green Ideas AS

 

E-post: geir.langeland@greenideas.no

 

Telefon: +47 934 80 044

 

Om Abelco Investment Group AB (publ)

 

Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

 

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018.

 

Ladda mer PDF >

Leave a Comment